nadinspektor zakładów górniczych

Oferty należy wysłać lub składać w sekretariacie urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem… Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane po terminie…

Nazwa stanowiska: nadinspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: mazowieckie, Polska
Agencja/Pracodawca:Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie
Category
Keywords